Skip to main content

Full text of "SHAHEED VEER NARAYAN SINGH - HINDI - CMSS"

See other formats


TITRPJT 
ST^TCHF:- 


irniwio; sifam ^u, 579ft ?iar£?z 

f«t^T | 5 T (it. h.) 49122s 

Hg-fr : fWr f*fe*r £?r, 

ki * 


- srfasfiT - 

Jfqqr q7T qf fSTT | I T^TT q*qR*T 

$ Vs% q fqqjqr qi I ^fT #q, qk qRITO faf ffeqqq 
% qq^T - r^KT^T - STTfe^Tfazfr % sfe qT Sak ^T *\? 

I I fa* cTC| §TRq^ q ^T5T fe^T ife q fafet tUtti**! 

qR % fmmm qsnq qqrq fqqr, srcft sr q?R qk qRPRT 

fe ^ ^tTV?R£ q sfTT qPT?cft qTgqTRf 3jk f^RT 5TR 
qqq qrqRqqR % feqTqj ffqqR qR ^|t| qft 1 

qqsr ^fqfTTORl ?t ju?t q^ q qmq*r fe[ 

qfT TO er qRR fqRT §TT I STFqTqt % 5TR J3 TT^R 

qrkt q qRTqnftff qft ^fq q*qT?k q>T snrnr ferr t qrq 
qc*ft TM|TT % q>fT *qqiq q3T|Tf ^ qqq qf% srftqqq 

ear qT qk qRtq*r fqf qq qiq qqnR fen i \va% q 
$rfq q q^rr qk qRTq*T fqf feq qqrq, qkR 
3 |3 ttt ^qrq q^T qq i trjt fqqiqt |tct q qq qq 
3fR q>f$r qq ‘q>fr *T qr qq q f^-qs qT% ; 1 3ra*R 
qqtqf % q^tf jrt qrqtfe rq qfe q % qfcq qft 
qqRq qqqRRr fqjqr i wsr q^qqq q qiq %q ^ qrq % 
qqqr qTql* qft q^rt qsre qfe qqqrqq «r> qqafqf % qrqt 

q;qqq Tq qc^ 3{k qqafaf % qqlsr snq q l 

\%6o sfiT qfr fenq? qft qq! ^str 
q^l^-fqrqrq, srfk qk qRrqq faf feq qqk % fqq ■ 
qrqtq q qqrFqq |q;i qa:^ qrqq qq fer q|q qqn 
qj>^q qrqqr qq qtT qmqq fq^ % qfq sr^q%qr q^q 
qrq ft q$T i qnqqr qq q^r^Tf % qs^f qk aaftqff qft 
f?iq 3tk fqqfr qtq-qfr^ qR fq^q q»T, pRT ^rfqq qrqf 
% qtq q~tq q qr?fT ftqr f , ^Rq q?iq qqt q qftqR qtq 
w? qrq q?q qR qR qRrq^ fqf qrq T*q fqqr i qq> wt 
fqqRq qrrq^r qt qk qRtqq fqf % qrq q^c fen i 


sTrsrsffto gfe m i)x mxwm fefj qr qq> tff 

eTr^TW few 3T*ft I sfR STRTqq fef 3>> SR^TTt $T|te 
WWT# % W^fR *f ( STTSPT SHTTeTR 3TW«TRt I^cl^TTf % 

ms^re *r wrw qRerr x%t t 3*ft *t<tr qfe 
qtfifet | fe?jf* *r*rqr wrsfY qft g?nr srfR *Rerfef[ % wft, 
3ftt ^t?ff % qjte't wt qsp srnr twt «rr i ^ftffe# eft «P^t 

SReT fef sft* *f3R irfgt iq^ ^trcT^lfr f*RT 5RTT I 

it? ^|t q?rife> f , sft strt ^rut nfsft ^tt*t 

%sr qT feciRR irsftFft^RW 3R km $ 3TTfe*TR^TR wt 
HWfe W*TT ?| f I 2T| qgt *R3>R f, ^ *Ti|RJTT *TTSff % 

wRwf wr qR, ws *N^t sr % 5 % wwreft | 1 
wrtwferwlf q srsr wim fei vt q?r <?wrt ^wrtt «tt < 

*pt m ernm %\z qR ermrr sq^raT 

v3 

%qrfeff q»T ZXsfmmXm 3R STWr J WITIW^T fe^ % qq? 
TOW TRwm TO?T CT*r ^f*RT *Tisft # cRI q?t | l 


# TOfeiTS *TRH ^feqr^qft SffegRcTT 
W mz\ k tft ^tX ?TRTTO fef? feTO *RR qft STfft 1 
^ wt w<? ^wtfeef ? o fro^R ^ q-|Tr, q??5 tft. q?T. q*r. 

5RT WTW-R-WTO W*T WT t| l % fTO*R Wt : *T|>ft q^T 

& ^tife^ff # #r wrwr ^tot wt ztfwf m\x wal- 

<rwfef qft ms ^r^t t srcfeqR vt tfro ww qr s?fet 

C\ ^ 

5 RTST S%?TTf, 5 f*rw S^Rt, W^T?T SW^R*f, sft^ eW*T 

3%^r 1 % ^qff m 1 sr^w % srw- w^t 
arw?r fe^ wq wKt % l^ft^rr^T <rt *rtr |t wr^?r 

wr srrcfarfe ^ mw 1 q^ tftx gft ^^rt 

TTWt?Rt «ft I 5*Rt 3ftT Hfter *ffet % ^ 

^TRl WTWf fe^R ^ I 

<r ^ Tirmr ^ ^q 

*\ c\ ^ ^ 

?#t- fe^. 'rttitt feqjw »rq 1 sraraift % srw rt str^tt rr 

Cv ^ 

r sfta rtr i 

3{r^ $ttrr> rr ftrrrt ^RrfRRt R?t Rnm Ri£ 

RR 3tt3TTRt % RRRTcff ^R RRfRR»Tf*Rf ^ ^q?ft RTf =RT- 
RR RR t| t I STfftRf RR HRRT trqr S^RUf^R RRT3T 3RR*RT 

mfRR rr^ rr rt i rt stt^t Rft srrtrt qrr *r ft sttrst 

I I WtR<R 3RRTRR % %RTR? RRR RR^T RTRt RR 3HRT 
R 5RT 'RT TfR |, RT RRR<?ft aft* ^JRRRi RRR RR 
iftcft % 3¥TRT ^rr T|T t t 9T|td *tft f*Wt RR R»cT 

*[R fq^T Rsff RTRT | I Rk R1RTR°T fa*[ RR STR’Tr STlft 

3T$*f t I 

^Rrar^r -srcfeff? *reu 

feRiR> ^ fcKFRR ^ 


arm <ft?> 

aft? 

jjfa?* >T|i fairWf 

fftaranr % €rc: sr|te trr^t Pets ^ft spit ^ftr 

^ ^ CS 

it# qrf qr# ^ q#frrq #' qqfk qfr #kqfq, qkwrq 

> C\ * C\' 

srrqR qq% qfkR # qsrreR sr# k kRTRrfr #*qr apt 

'O 

3ftt % JT^ ^ q^#q ^TTg k Sk# *T#t I qkTWR W#qR 

q u^kqqs % sffv sfk trjt kr% k a$?fter qsrkr 
st^tr q ftsm 1 1 ^fJT^ft % #kr ^.feqrqkgq' qk | i 
*r, srqgR, f#§rqR ^«r #k arrf# % *rk ?q sr*#t q 
qg# t i qkrmq q^rPR k | i qki^rq q^raq q qqk 
qrk, qgq?q, #TOqTk qk | i 

gq ^ftTT TRJT & q^kTcfRTR % fair ^Rr |<t j 

qsfkRRTR % «tr TO^k *trt qr \ apOTte *rk % krcr 
knm qgrqk k qR qR# gq qr^rrUnff qrr qqqqr qR^r 
TO sfk ftf qTg gq qR#kl qg% I qg qgt qrqk«T f 
% szTrcrfkff % k^ q# ^ STgk #k qRTqq f#g 
# kr qk# fqrqr srr i strt srok % ^ qra sr k 

#k STTRT2T^T f#f % qfTOT % kq kcTT^cf qk#t q fcq 
skk qR t| f, q^g qg sqmk quqr f#q# srgk 

qRRq fqg % qqqt k qR# % to# # #r 

strut* fqg k qrRRR q qgk fro qr, srr^r q# q^kta 
q qqqq^k gqRq qqrqR gsqr qgr f aqr qtt^r k^rkf 
qjT & wk.»r t^t t i sq-tqrd to# % 
arr^r q»k#V sqfcqkr #?rr |tt | i 

^ft?nwT?T ^rr# % kk ffq?T ^rt 

|tnT i srqqt ^rt ^tr# fir gqqrq ?t?# % ^x% 
TOk^r # 3 tt# kTO qt i qrq# ^ffqr q#V fq#t kr# 
qR ^x |q qfer'q qfr afk ^ qi, f © %x ^rk ^ q^r^ 


3f*reft srRq g srr i sr^Tq^ s«rrq ^ gq qq^-q’qct 
fes^ sr qq i gq?r ^it ft qg qqg fqqfaT % qr^r ^fr, 
gq q^r srqtq fsrr gq q t^r"! ^ qqf gf t> 

gqRt qf*£ 3TgT qf qf 3TR T^T gt *T5*TT ^feqt’R 
gq i srgt qrc«TT gt t^r, #t§ -qi, qsfft, qi fq*q i 
gq qqr ott ft qk qRtqw fqg qqrq tfq Tgt g- 
“Sgg> ! " 5TT qm gq qi gq tg- t| ft q?gt <CTTf 

sr gqt qqq sr ftqr qT \^\ qTq qg^r- qqftk qq 
srqsft ^i^rr^qqTq % ftsrnq i srr^r ?ft qgt sftqq> qq qftq 

g i %<a% q^T gt, qsraft q<«R gqRT 3 tsrt qq$, gw fqwq 
qfV qftq qqr % srft qit fts^qrgt §q *r g i qqt qq 

qtsrqrq, qqr srqrqT qqft 3>t fawkrd gq <R t i 

• ■> •■ f 

gq fqstqr qfq 3»t qR *jr qknwrq % ftq 
srqq^ gq i q gq qq qgrq qsffa^Rt qt^ ^t srq^ 
qm qggq qrc% gf i gq qqr qqr w£r qq ^q gqr, 
§nq, wftqf qqfqqk % qgrq qrnq % q^ srra 
qqiqsfT qgrqftqTgq 3R gfqgrq wt qiqiq gqft % ftq 
q^qq g 1 swtqqq % sr?q srqqt & qtqqqtq qrr qqq fqw 
qgt g 1 qgr qt qftH qftr, *tf, q?gr, qq, srfqqT wrft 
gsr g i qt=q q qq*jrq t > qjqqR qgqt 

qR gq^ qgtq ^Vt qRT^q % qrq ^ 3TTq ftqTqt ^r ^^5- 

q?s qft i qfrq ftqrq % q^ 5 »r- fqg qq 

qrq ^ g> q^T aft? " gq q^ qq qrtc ftqrq q srqq^ qfeq 

srrqiq q qfr^ ftqr- gq qf qrqq 1 

qq ftT ^r- q^ q^Tq fqi^rq^ qrtwqr 
qgrq q^T?; qqi % qrq q^ qq gq jqq ?' 3 tr fqqr- 
‘sr^:, #gT qt qk qRiqq fqg ftfgq gT%, q> gr } * qq 
gq T % q qRtq’q fqg ^ ^rtq q^T ^Rrq^r fqg % qrq *r 
gf qrq% g l ft* qq qgr-qgt qt qVT qRm fqg % qT^ 
?T 9;^-qr?5 ^ff qq qqg ^Tqfr qqT gt qTqf 1 qtqf % 
qq q qq ^ qqr qcqrg qf qq, q 5 ^ qtqq 


qft ^xx q # qk ntvm f%|[ % *rcrrq % qk q w^\ q?f § 
q t % ^ftr|rcr % qrc q arfqfsre ^tq % q>n<q srqfaw q ark 
arfqqr q>q qgf q*#, qr?5 qk q s# qtqlr q^ stM* 
% trqr mj qk qmqqfq^ *# % qk 

qr^rerr q*r qr t| f i m qqr q qk qRTq<nfq| ^ jqfcft 
qft *rm ^q qqq qrt fqsft i snfqqnft f%qTqf qrt arM m 
spq-srq qR stM q srfqqjfrrq |t t^Y f-^ ^ri-cr xx 
^fq?STq qiq^qqTq Q®r ara^r qraiaqqrq % fw^rrs 
3ftqq-5r<q qqrq qft qk*rrqr i 

*Nk 3TT5 q^ ^q qkT^Tq Rf % I *TR % 3Tiq faqtq 
qqq #q <qfH£iq qq JPT q l q^-qt STTqqt q*q%-faR^ 
q*R 3TR I qqRR |*T^ Sqfr JST^T RRiq^ftf^ % 

ark q fjq qiwd k 3nq f, qqT arrqr qk |q qqr q^ct 
f ? qqq ^ qqr ^ - qqf qff- *rt qqkq i ark, 

faR qq qkr q^r xx ^rr^T t^fqq ^k qq i q# qfr 
qte i qfY arM i qrq % ^frn* ^q qk qRTqqfq^ qq qff 

SR qt, q|T ^ XX I 3TT3T q|T XX qkWR % qqfqR ^T 

qpr q^Y | fk|, qff xx fknq wsf* qqr fart 

| i jwj q^R % ql% qqq % qqr fan qr| q* qrr ?qq- 
qqk q \ o im qq ^kk jt ^ ^ |, ^ jftir 

sftT ^ir^rY ^ q^r f qft srr^r ?ft f <r 3Tq^Y ^^fqqY 

qrt f^^rr qR f^Taff % grr^r qtT qnrqwT^ qrr ?r?^r 

q| t t m$ ^x % jts $ \\ qfr %x\ tt qtT 

srjffcrc % ?ft%, ^r%, |‘ ^rr ^ ^q 

q 1 1 ^qqft q^qrf ^rq, qterf ^ ^Tq | qi^; q 
anq, fq^ft, q7qqY % q«r f ^q% qqq q tsqj qT % ®s$x 
qfr ^rq qw qY^Tf ^ ^rq t ^ q qrq^t q^r 1 1 

qtqT^H qqtqiT % q^q qq qq qft srqwq | 
^r> qq qqr qq^T arrq qqr ft^T |qt 1 1 v%qfq %^rq1qrr 


spT «TT? irfa.STTWf % Pf^R 5TR% t§ > 

*ihr ^ 7 % ^trv ^ sfrlr- sft«p»f ?r^f ^cf ^ i ^spr- 

hsr ^frsn qr « ^pt qr *rm ?iw g^nqi f*r£r 
# SRTt SfRT I I spt fl «FRf *? fag* ^ ¥V 

tt| aft, sjcr «ft i 4% Ftr *tr ^ rfWt ^r srRt 
sterc sr 3R ^t t ^r armft v^ *tr % qnr *tt?pt | ? 
TR"t ^t ftr jnsnr f? *tr %tf ?oo ^ ^»t ^ 3 E ri^^ 
vsfrf^a* f ? *tr qr^r ^r^r- ^R eft yufft ft ^rl t 

*f> ?sRT STT'T^ft J?RRt % 3RTP?r f*Tf[ ^ STTR C T 

t' 

4% f<TR SF^ fwr- <TfTS 37 T ^^tt ftr t ? 
jtr % Tfo^nr tf f?«R #ter stt q^re t qfR r*t 

jwr mft | 1 zrf qfY sWt f ^r 

» j*tc ^RT tffjsrr v*eT $ ”1 J^R ^t 

if^rfi if| ^ f? • qsp Z\ tft 3Rf tt: ^TTff *Tft^ 

cn?rt fa%R nrfret % ^<r fs<TR % Tm m *St 
^fftifT, snrr f?<R f t 5 str, fasrarc ^stt % trt 
^rfi 1 * 1 ttr srr^ff % srrt far srrsr wr *zm % 

f^T tRT^ \6 »1R cr^f ^*T *TR ^ft^T if ’JjTT % 

fair 3p% i' \ SRFR f - ( t ) tft*TOR 

(^) '*rfw (^) (v) ?rrortt?r (^) #cY ( c x ) 

TOftsmt# (vs) (^) ^fcTTTl (%) *ft-^*fter ( ? 0 ) 

crf^T^t# ( FTEFT ) ( n ) ) r^%^fr 

(V*) ^rftrftifR (n) ^n^fmT^ (^) vtf^r (?©) 

rc ( t '<: ) miw t# ( n ) ^ ® ) w^t wt^t i 

i irtar f- f^r^ *rtf % artfe^rr^ft f^HR r rttw qft • 

tt'7r *T 5fTFT ^ ?T^R ^TT?cT 

% f^fr % FTR % feHTTT % STRT^R t| ? J FpF 

srferTtsr f^^TT «rr i %*%) \c ^Nt % f^HfTr ^trt- 

^■R ^ fecTfF ^FT pRcFT TfT I f^^TTF 

C CS C\ Cs ^ 

?r tTf: sfRR ^T ^TT ^ 5ft W, 3TRT3TT 


fTrc tfmsr ^ q^qm qfi «ft i q*n sfrt ^ \ 6 qfm 

% foflTfTT % *3^ srqrr?: ft qi f ' ? WT 3?F \6 WWt #' 
qfT sftq<qftq HJTF3F s^STT f«Tlfw ft qf ? f % 
^TeTT % SFFqt qSTfTT % feq <pfT qR% 3TF3T £ fqr?FRT 
W grtmq^tq tfJTT^F q?t W^TT % fm* *rq«F «tef f ? 

srp ^ft^ ^r^r^r femq: tf mr^t i 

g^qr? & t*rr eft sftqngRT qfr ^fr srscrt fe^ri 
%cfr I- gtmrpT % qnt aft?: qfrit ft rndt | i g^- 
mz ifqfr qr qfoqq # r*tf gm g qgrf- ^qr^ft^r ^ ^|tt 
?^ t^r (^tsr srmr) srqt qfr aftr famf^ ^ spt, 
SFTtft ifa^t, ^FTFfqT^ft it^t, qrRRTsfmr itqft, ’FTSRTT 
rf^T aftT 3T?iT sti-^ti q rgrs | fqrq^fcrqt srtqfi g i 

f#qR ikit i ft itT RRi^RTfag sqrer ermr 
Tgt i i Rntr qqr q^RT sfter «tt i it mi qr 
gtqR nrq-*rtq qqi qRi i t fsp^TT’Tf i i^r si gm 
sr^F i, ^r^T^rsfT q>r g?r serri i iR sqqft q'qrrerfqa' *rss 
iF fisr qRi i i 3Fn*r it ^f gr % iR qrfi f f% S7ft% 
are it itT ^TrTFq-oT f%f qft q>st iti <r srmr ftqR mr% 
g [T ^rr g’ i it sqfqqir i ^r- q*rr gqi fr fqrit i 
qmw fig qft iti <r ssr im g i ‘sgf ^ 

fiqq’ i f wis mnit itT ?RRq fqf qft mmsft ^t 

^r?qT ^fcTfiq | i trqr ^qf q?: H?q?FTt fqmJT §:rt f 1 ® 

jqmf ft | i ‘q^t jt iqft q^ftqr fr%' qf gT^ft fqft 
qm ^ f- 4% : %$ vx wg % ^r^Tq fqqr- 

itR qi^Rorf^f ^Rqtq> m%H\ qrt Rft qR^F 
i i 3 tFt st^r qftf s^fq^r q5tf^q>rft ^\x % qtq itqr 
niRT q>TcTT «ft fqj qj^rr qqqr?r sre q»R ^ t, eft 

\3 Cv ^ 

% RTTT5F ft 3TI& i iqfr i i i 3ft?: 

srq?: qftf mqrt i qrpr ft> #% qjm. «rqqm qft rr 


q*TRT, ?TT fa?ft 3f$fq 3T^R^TT *?t RR ^*ftq ^ f eft q 
^qsfR.qRRq faf *fST ^t qRt sfK ^Wt % 3R 3TR gq 
asrfsFrr 5fft qte sfa>t sfk ^qrq qt %cr q i srr^r qt w?* 
% fqq qtT qrnqq fqg qgmt *r strict ^ f « qrqqifqqf 
%-fer q 3TT5r qt qfc qRRq fqg faRT g i fqfqq srtt 
fe^f-eRT Sr^r^TeT I 1 

*TT qfq q^ crssfk qqT q^R 

o 

srrar | i srr qq fk^rr q qt q£ qmrq q>r qrq 

T!5fmT7TT(v qqq)aftT ^^TTT TR^m (^ ^) ^ wf*T 

4' qq *fit SR^rfaqr SR Tft | I qfq % qf$m q q^ 

sfk cURR fTR^RT t I qg eTToTR iff qR ^TF^T^rR fag % 

*qqqRT qr i sffc ^q ar^rw % faq^ qfa qroqq fag % 

^3T 3T<fa |T«ff & TO TtTO faq q «ft Sfl^T qt gq, STR, 
q^fa, snft‘ TO g^ q^ TOT qfa f i TRT gtft q 

qgRT qfa q l 

•# 

3TO qgf qRt Sqt gf | I qTRT qfaf qgf qgf 
qt > q?eft rttr % ?rqt || qt i qgs>q q*qt qq qtTOTq 
srsqt qq: qjq ?nflr gf qt i sfaqt % % froRT 

qgfa q g?gt qt srftqqf % qqrc gTOr qq faqr 

qr i qg gfqgm 3ffa efR qRRq fa| qhqr qqq 
qqtfqgm, gfagiTRTTf q?t fq^qraror % qRqq q^ 
tfr^Y *t p-fr TRY qft qTTO gfaf TgT sfTT qg frofTOT 
qqrf«5zff qq TO^T 7|ITT I sfq-^ff q efR'r vt eftfft aftT 
^ q^T 3TR eRT qt qt sfk q?qt % qft 

# * 

|q sfqitt q qR feqr ^t i srerm qtqt qqt 
sftr qtqf ^t % qR ^art f^qr qr qqr 
q^r f spq qt ^ ^ ^ i q^qt gt qf i qfq % 
qfq ^ 'qqq sftr q^T^> *> qr^ qT^ |q qR 
|q q i qT?3 qtq % qtq qq qRrqiTt q^R q|t 


t i ft ftk fft| % ftuft fft ur 3Rft if' t ^tt^t 

urfftftf ^ srfg; uft g \ strf sjft qftfftftf ft ftt uf pr, 

urn aftT u*ft ft ufrufftu |m 7f uur *f i Pet fttoT 
strut- Put ^ttti^tw fft?[ strut, Put uuft stu ^ftur uu 
fu^ru % ur ftk uRruufftf 5f?r trt *utuu sftur - qur 

fttW STRTUR^U UUT TRF I 3TT^T U^[f SfTTsft UmRJRR 

ufr | i srftftr urarRUR % uftta-urofttar % uTgu;R 

UfTUTT, p5T^T% UTS UTT UTTR*rfft| SRTST ^ fftftf uftu 

Puurftf ^ fsrcr sTFTT^r ttttt% uft ft, Puu urf^TTft % fir^FU 

ftT UTTRUfft| ft ftuft PfRT UT, U^T fu^TT TfTUR % ftftT 
3TRT 3>Tft srftftf «ft UT§ t 1 UmRJRR % ufttu 5RUR 
Uftftftt TRU U^T t| t I uft TTT^TT qfruR ftr fttu 
srm TT^etfr «r ut^t feq fu | i ^ uPtutt ft fttuft 

ft ftT UTTRftffts spr UTU f*RT ftft Uft jft ftR uftfapjf *ft 1 

*- 

UR % fttuf ft UTgqUT UpTUTT ft 3TRTUTTT ft ftPsU fftUR 

Put URRufftf ift ur Puur i f ^ <ftu grPtut % §t ft 

UUUUTft TTU - 

■4> o 

RUT % ?UU UT USTT SR RR 1 1 

fttUPfTfftUT % Ulft PuPuT |R RR lit 

dP 1 ► 

URT UTU RTRf qft Pu«T qfrUR ^ RtUT ft STT STURTT 
RT Tto fftUT I UTTRRfa? ftftuPsru UTUT Urftft R?f UUfUR 
pRT UUT | I STR RUST uft RU% ftuft ^ ^UTU UT 

TTUT ^TUT Ut UUV > f'UT 9ft ?TTUT^[U % UfT|T 3fR 9ft UTUR 

U^UTt ^ fwq it^ =4 #3T % q-‘ I j 

5ftU^ UU 3TT3T 9ft Tftumrfuft ^ft UR ft ^TT ^5aT 

I i \%^\9 ft 5fu ^ft fturrr % uuueruTft ft^ru 

sftRR ft^r i P'ut uft uft U7iq ^r i fttumru 

C\ 

% snsr ft ^rt^jftT % arrfuuTTft, ifT^rft ^t f^rr^i | i 
^tut Trf^, 3 tr Put 9t^^ 1 1 srftt ft uRiftt i 


(tt) 

4 qrfr qft qfq t i qff-q'tqrarq 4 q§f i 
qqq qR qqq qrfqqf q?r q^qj 4 qfq qR4 % qrqqq 4t 

*b c\ 

TTcp star % fatr q*q>R 4 4t qnq qqqr qTq qjf fq>qr i 
qRtqqfq?; % qfq 4 srra ?ft qq^T fqqr ^rt f * ^ f 3 
qrqrr sjq 4 q-T^rr % q?4tqsq % f4q ^rrq qqTq stt q% t i 

q;feq^ q>R£ $ O qRte qft 4fq> qqt % STf qqq q4t I 

<PTq 4Y qq^ vso 4 qTq f I anft cT^ ^rfqqq wf qff qq 

qr^T, 4% srjfft % qqr sftHRfqqr qr??q 4 $sst cr> 3?f!4 
qr|r qq% 4 *rtq qqTq % ftrq sq^^r f i qqf44 qqq 
gqy |, aftr qt-qta qTq qq qTqqr i ^q% creqrq 44 
irtcT % sqfWqf 4 5©r ^q4 fqql 4 ^Tqqqq *qftq qq qflr 
qif, qfq % qtq 4t4 qrqq^ qft qrq 44 qqqT q* ^t4 | 

qgr qRqqq qft qre 4% Trq.qt.qt, sftqTfqjR 
qq qT i i fqqRT qTgq qgt qrm qRTqq qqrqq qraf 

% qqt q:qr qTfqq *?4q spt qi4 q^, f ^ 41 qt qt ^rq 4 

fqqnq 44 i q^ <j^4 q^ fq qfr qq g*| qrqqr qR4 f% 
^qrqq qgt f q?|14 q^T f% qrqq?; qR qgt qq>4 qRrcw 
fq-g 4 ^rqr4 4 qiqq^ qr^4 4 qfrf qqrfr qgt 4t i qRT- 
qw fqg fqqR qq4 4, j(\ q?4r % 4tq ^tqr 4 qr4 
4 i fqqR 4 4t 4t srrq |>qT qr, qq4 ^rq?r 4 ^t 4 qi4 
sqFqqql qrr wti^t ^r f|?qT ^tqr qT i qRT qqtq 4 qfrqt 

qqrr^ % qrqr ) qrfq qq ^qi^r sirfe 

ftqr qT i q^q 4t frqr qr i qrqT % q^rq qr4 #4f 
4 mq q4 q4 srrqt 4t i qrfqqrql <4q 4 qqq ^t 4 4 
sftT qqi^q qqnqq qri4 4 i qTq, 4‘q, q^4r anfq ^rqqtf 
q^T qiqq q4qq 4 i 

q>T qiTTqq f4^ €l ^qqTq f qqr ? 4^ ^q SPR 
qr qfq qi4f qft qpqf 4 qf qqq^ sst s4t q^^4 qq 
srq fqqqT 4tT qRTq^r fq| q4 q^ qqft i ^qq ^qq4 
fqq 4 tt qrxrqq Fq^ qq ^T4t qqq 4 ^qr q#t qj^^¥T4 

|cr 4^q q^T F^-ff-^-sIr-elr — i 


m 

fqftR qn qfq ft ft i 
*Rq>R cftT qn qfq ft ft 1 1 
*?IX rfRTW flu f STTft t 

^ qRR*T j%f STTft 1 1 

3r#qt qn qR qrq qgftwfi %qq i qqtt 

<2 O 

'ffift % qrq tffqpqrq i 3Trsr qtqi^rq q yo-y^ qft qqr 
sRdt f, qrq^t jqqr? qfqft srk j? i qqsr % 
qfa qr?r qiR qfqt |f sff^ qqr i qqqr srrqqT str qt f- 
W^X, fqqq, *m>3T, 3R, q'iqT, qrtsfr sfTR ft qft 3Ttqqfr 
*rarc qt i srneft srTqqr % mq q* qtqnttq % qra^ 
*rrqqT qrqfr ^trSqqq % qr^ qTqqfr q 3R#t q*?r % |i 
sfq^r'f q |T-|< cfqr fft-fft qfq qqq 3Tltff f l qRTqqfqf 
^ qfe qrfq i q j qqrqT srrar f fqr qqi 

SRIf ^ qqfeR i q*T % f I qfe qR ^ ST q f qsp 

yfirf % qR % fsrsHR qifa q qrfn qfqqqq fqqr \ qq 

fqqf fqesrt q q^Tqt qrr tr qr i qqqrq qfRr^q £ nrqr 
fq^rr % Nr qqqrq qq:qr qnqrf qt qqr qtqqrqr 

q sttctt q qr i qq^rg-?: qqqr q? TRqftqR qfe qq qn 
qT 1 qsrq %qrqfqqf ^ qtqr fNrr £ J ?3 nfe qiqrqf qr 
fqsrr qR ftqr, qrq q qfq t^ttstI % qq qftqqq qR 
f?qrq srq smT fNr i qq% aren't % srrqq qn qR qq 
qf^qfqq qW qft qrfqq qR fqqT qqT I qqqqrq # q 

’O ^3 » 

qt^ TRT3ff % qrq q'r^qiqr % sr ? q q*tqt qft q^qqt 

* # c\ O 

w i srq qf^qfqq qlf^ qr^n sff % qq fqq'f ?qq st^t^tt 

* cs 

fqqr I qq qftqfqq qf^ TRT qq fqq't 'qt^qR' % qrq ^ 

* + 

fqsqm q I 

qqTqT 5TRTT | fe qTTTqq fqf % «J#3r qRq^ q 
qn^ 'fqsrtft ^TfT 7 qtqrwrq ^rqfqiTt q^r % pq q i 
qRTqq % qqq q srqqf qr qrSufT qft ft qrqT qn qRTqq 
fqf % fqqr q^r qrq ^rq^rq qr i qr^rqq fqf % qiq q^tq 

vso qiq qTT q^o^T qr i ^q qfql % qrq ^q srq»R f- 


qqTrqt fqqrf 'TT^fr ?- qqqqt v- fqqtar 

V ^T*ft T5R V ( Grt*RT ) \9- q^TRft <S- q^^WV 

v ^t^tstt $o- qtq^r n- ar^fr ?v g^rm^fir 

?Y- ^Tqt ^V ^^TTT ? v S^fTT aTTSTfe^ \C- ^T- 

qR ?v qqqtq^R ^o- q^^RT qRTSR qRTqfe| 
x V qtqrfe^ ^v- qq^ft qtffqqT TV- qtrt ^\ 9 - jq- 
q^r t<£- ^T f TVftRTsft 3 o-%T>jqr qTerarfq 

^y- jTTf qrqt ^v 3 V 
Sgqqr 3^- qqqr (®ter) 3 v ^qjr (w) 

vo- qqrqfq v?- gqj^rrqm yt- qfrrt yv yy- *rt£ 

qm vv qqq*TT y^ f*n;*mr v\s- q*TqT (^ter) y<s- 
*pr (q^T) yv qtaT qqfrqr qq% qrqft.^ qfq 
sftT fqqqq |q qf?r qrq q% f q^ «ft qftqfaq | 1 

sfqqV qi'KRqqtq TRTT q qqfcTTf % 3 RT 
sr>ht q^f qR qr t^t qr t qfa q^t qqrq TRrrafr qrt 
l^qq qqrqi qt^qt qr I qmrsqqrq trqr qqr qrq q^T | tTqr 
qq ^TsTt^t qqrq qq qft ££ fqqiRTr I qf qq qT q^Tqq qq I 
*nf str! ^ qtNf qfr Jr^Tqrqt % qq% qq q qqqr qiq fq^r 
fqqT 1 qqr*qtft, sqrq qrr sr?srr srrfe % q^ qrgqrR qq % 
qtq fqq |qqr Trq qtqqr qq^r qrr 1 q^ qfq q sRTq qqr 
T^qr qr 1 q^j ?q qTgqR qqf % qqrq qrqq 
qqr 1 qrq §rqT qTgq>R qq qqqR qtqq qRct q * 
qfTOq (qTfpFR) qq % qr^ |t qfq-qfq q 3 T^T 5 T 

qq 1 qq qT>q f%qrq q»q *r qqq>^ ^rq 1 ^r fq«r 

* C\ 

qr<qR qt q^rqq qhqR q 1 q^rqqt % fem^: q*r ^ 
q^r qrq ^qq>q qrd q^ ^ 1 qrq % 

^qqt (qqqrqV) feqrq qq^q q ^q mx qtqr 
q^r qrq qqr ?| q F fq^t q?^ qq^fV ^q q q>?r qr^ 
qfq fqqqR, qqqR qrfq arrfqqTrfV qiTq qft qqq ^q 

% errq 3 rrfq qT fa?qr q » |qq % qrqqq qt 


(?H) 

WSF5R Tf^TT fa** % <Tt*T sfa *St ^ST 7ST5 f^5TT I 

C\ 

afraat a?ar atT aR % aa foar i aFfa fi% % a^t ^a 
aftaR qft ?atf far f^r^fV wa*t ataa ata a;aT% a faqft 
arnft aaa faat aaa fta ft faar % araal aeat sjftaa a 
aara wfia faar a^a a i %*£$ qa aarr ara farar 
aa aaa aa aata araaia at faxat a tw^r aasafe saR 

Cm 

% srstt % afca aj a aea ft af aftaR %$ aa a asaa 
aRT art aforar aa aar i 

a to ^a a aaaR gw % a>Ra arana 
I aaa % WTaaT at gWT a£% fr aaa efRaR ata 
aa I TfTat STa a afaaa at faaaT faT ft *iat l ataT 
*ara tr % a>a aara % faar arft arft aR% aa i atar 
wra a aRraa faf aft asar a aa iT^faa gtT gfR aa 
^a» 3TT^R a «fta a3 a?*t ^ ? nt«r gteaR ara 5TT^ *TT 
^a^r w^ar aft f 1 ^ataa^ <r aaat aa 3 aTa 
af% wa TfT ar 1 aaa q^fasaT iffaaa: sfR f?aa a 1 
a^asfta % faa af?aR % a«R aaaft sffr twr sfe aft i 
aftarwra aft asa> a aa far far ararra % af raa faar aft 
aR ft ara a 3rqR m»TT 1 5^ cq-R feqr ^rrtin 1 
#^r a'a'RT ^r^rr fe frr«r q’^a’R % effort ^ ?r^ % 3T^rR qft 
€*T^r ft qr?ft faqR TfT ^t i 3 t^t^t % f^fa - w 
^t^t ojtr a - srfa^T Jjar^ % eTR^ - q, fasr qf^R ?r 

a-Riaw ftrf aft ara’ sraR ?r aia? ^ faar \ 
qr^j aftf fa 1 aft faarar 1 afRa % afts a araTa 
ott 3 it* faT aaaT a>r at faar aa % f^aar Tfr 1 

atamra ftaa aRTaa faf qft asq> a ata ata % afear 
aa 1 araata aaat t$, aRtaa faf ata- aft, aw 
& qft| araat aft atar a^r at aarf % aara a aa^ am 

^ 1 C\ 

aalf a a^r aTa 1 aRraa faf ^ aaf?aa afat % aal 
ga ata a§^ aaR ft ar aft 1 aara ^ aaf^aa a>a xyx hYh fa, fa h hthrt fa ^ft 

% HT^ Hfret fHRff H HR ^Reft H Hft STTHR H*ft, 
HR RH RH H TfRt H*ft I H>T ^ft?lWR <TgH?t HH I 
f#<TR if HRTHqfHf ^T STT R I f#qR 5>T <n?ft <ftsjR 

*rhr1t 3r snh wt fo ^ g*r ?rr|^rncf qfr HfH qgt ^rh i 
Hrg^Rf qft qftst % srrt *f snfeRHt fefai ^fr %gHH 

3>T RT HITT f 3TT f I Hg 'THt?!' ^ § fal gSTT HR^T 

HfTHH ^ tfst H SRT |3TT TtR fa fH RH % cT^ 
^T, H Hflr ft H^RTT I HRTHHfHf Sft HIRST J^TO 
H H HTH'TTH % STH H HHt I Ht'if fa Hft qq7 HR 

fas HRRHfag 3r nferr Hrfant & ^r, hhY qq; arraTH 
H fa?HT ‘HHHfa srfa fas sftH jf STT^TR HRPRlfiTf 
% Hhr h nfa hh qi qrn^tH qft HtT i qrr hth hi 
HRTJptfsrf hrt wfa fa <r hhr gfar %ctr e^mr i 

fai % HR HRTHHfHg qTHStH <Tg%, fqR tTH HR EfTHStH 

% spfoff & qrn % h hrh htr i fani nk sf^T^r 

f<?R feHT I HRTHHfHf & HH HgT Hff HHT I Vtst % STTH 

Ht HRTRTfHg ^T H®H 3R faHT affc ^TT^T^TT f^T^ff % sftH 

SRSH % HTHR <R HTS fkr I H«T \6\% HTH q?t Hf HSR 

qqr sstfefarft hsht «ft i HTfHqr hft1 ts hhr ^ fen 
fay qft 33ft fiT^rT^r s5tftRR s*ft |T qn gHH qinf # 
HRRHfHf % qft ffTHTH f fi^TH H f » 

HT 3RHT % 'HHHT ^RT HSTTH, f^TH^T 
HHR f^HT HT HtR^TH % HrfHHT^ft faj H>THRTHHfH^ % I 
HRRHftff ^ 3TT5T HT^T^f *Tt 3TT^ H HHT Ht ^ qt I RT^RT 

fHH % Ht arq-qt ^rfrf q>T qn q>ffr^ qfr h^tt i 

3THH qjfqRS H RTHTft qn HHT |3TT 

fsi^THH HH STTR ft^ ft q^T ^3T qft S^Rt % HR HRTHH 
fHf % RH ^ fHHT t ^TOt gft^T 

ft HRTHHfHf qrt TTHJT % HT^ *T HTiH ff I HT 


qRr sit tsr q fqqr^t qqr qrt am qq 7ft «ft i sfqtq q?t 
#Tqr^7 % am qrt fqqqRt q^qrt i §rr?ft qrt tt^tt, qRsrr 
sft, qrqT qT|q qrfe ?r fqqif r qq* q>r qq<q qifMT i 
7iqjT % qq q #SqR q>7 qRRRT fqf qrT fe T qt ^q *RT 
q qrq ?rq % fqir-qqq sn-smqqR qrt st qqpr % fqt? 
qmtfqq fr q<5T i ^ qtqrT qrqR qq & qrq f^T^r^r fqR 
q>qRqrq i qtaranq qiq ^qfqtr qtoreTq qsr qqtfqr ^fr^rr- 
*qrq qrt qqrfqrq qlrqr q^t qq qfTqt qRr srftqT q ql% % 
qrq fqq% | i qtqraiq qraqq j%f % ^ T *ft?n*m 
f q srfkqT qR q>7 qqqrafqf % £71 qf % i 

qRrqq fqf qrt miq qqq % anfrq q q*?t 
qqrqT qqT qr i qtanm qq* qft #sr qr t tftqraiq sfR 
? <c qfq % anfqarrcft fqrqrq q**r q qqqqter 7| i 
qq qRRRr fqf 3TT qq eft qfq-qtq % STTfqqiqt 3PT^ qqT 

qrt ^§rqR ?|qr q fqqqq % qrq faR qqfeq gq i fastg 

qrr qqrei qrq-qfq q qq?r mr i 
* 

#sqr gf ; qRrqq fqf % %e|eq q qtqf % qqq 

qr^RqqR % feqiqr fq>7 *r qqrq % fqq % 7Rr sram i 

fqqrft qqT % wfagrq q Stfiqqq qt qq qqr i ^rftqqq 
% ^fqfrq q qr^qrqtqf % eqqr^ qq q>t ffqfrq, qrt 
qqq qrT^t qrT ^fq^rq, qfqq qqq qrt ipqRr qrr ffqgrqi qqq 
qt qq q|f #5 1 qt srqql qqrfTqf qfV i ?qqT qqRR 

qqqm fq| q qq fqqr 1 qqqrq fq| qiq q-q f q% q 
qft qqt f | HTq qrq %q?T qrq 1 q^q qRrqq fq| qq ^qTT 
qqqrr sftT q^R fq^ qrr qrqt | 1 qqt qqt ^frq ^o 
qrq 1 1 q^q qt q |q qqrqT quqqiq ^qit qrq | iqt 

f f qqjqt qft Wt %qrT qTq 1 q ^fqqr qqt 

* C\ O 

gqt «ft 1 ^qq jqrqt fqzfeqf qft qufqqf k*£\ 1 qqqrq 
fq^ qq qqr qqr q^qR q?^qr qqT qt| qft qqt $fqR anq 1 
qf q^qr «ft ^q q?|qff qfr ^jr qtx qRTqq fq^ sfqqf % HR TO 4 I f 4«TR 44r4 4 TO3R TO TO HtT HRT- 
hr f4*r spt #h ^ H?p> *rto4 x$, toh q4n tost 
^ft to 4 ^frof nrr ^^rr tot i ‘zftx q*^; h|? f ? 

44 htoth f4|? 4 toh fror i htoth f$% hto 4 4r4 wrt| 
^"tf hr 4 ^nfr i 5 ® hr^ ^fr tot srfr 4t htotsV % 

qfroH % 3HH 4 nr ^rftT^rT tot f i Hf4n 4 faR srh 

fTOT ‘TORH TOTf 4V HTO I TOTf % *TT^T 4 ^HT4 ^TT2T t§ 

TTTTOTfHHf z&l HR ^4 3Tf# faR HTO HST I q^T HTfTOTHt 

* 

tos sq-f^ar (tor) h4h hr , 4 totsrt ‘tot! h^rY 
finft™ froT trh 4t |hrt hItoh «?r, hh4 tor toY 
hr totht 4 hrtto f4s ^4 tot fror i froR nsg ^fr 4te 
4 hto hYht, <r=p hr hrhj^: % ^TfiroRt g^g- hr ^t 

#rtr str4 hh 4 HHferrf 4 3r4^ff to hr fenr hrt# 
f4f % hh H|4tf 4 4r i 

4to4 % hhIhr 4 hrtto f4^ % hh Sf4tf f44 
% hthto 4Y tohT to hr Ftot ht i froTHjT % hhrr 

4 t4s 4 tor ar44f *4 hto ^4 i htor to froTfns % 

* « 

^jffgrtf 4 4r Hrbft *4 IrofVr^ tor 4 hto ^4 i hrrw 

f4f % tTg f%HTHTO5 % TOHH TORT HTTOTO H£T 4, TO?g 

h4rr 4 % fHTOTHHR 4 TOTO ^cr4 TO HTO ^4 TORR 

4hh4 to4 < wh fsTOTHRR to htto tor fror ntfaro 

e\ 

f4| 4 I TO HR HS4HT 4 HiTOJT % Hf[R ^TfRTORt hY 
gY? hr % hrtoh q4 q>444 h§rht 4 htor |4to: 4Vt 

4tPp? f4^ 4 *r^R> ^t toht f^HT i 4 to4 % 
Hf^nr hr toh htor ^“r ^ 4 ^r 4t 

44 ftjT ^ST-'TOT HfTTH^fH^ % HT^T ^H^4 h % # 

Rff r.t |?*t 4V Hi 1 t 1 htorFh.? 4t4- <s f4n ^ttot f 

TOr Hr ? H^C to 4V HR fHHf H HR f fsp TOTH H^f^H 

f^Hrnl % toth fen4 hto 4 h?|44 h^4 4hr 
fTOT HT I TO 4 r 4 % qTOR h4t HRRHf4| 4 fHHR4 

HTO % H*R HTO 444f ^T HH HR ^^4 HTT fTOR 


5 FT faq? «rr I TTT^T-TTT^ STf^R q*f % feqRJ, qt$T 3W % 

5 &R*T, ^ 3 TRR fq-sr <?toR % tol qft ? 3 c*T 

qrt qq *to qft sreqrq qft «ft i to qq qf sft f^r^r qtoR 
q?V qqqqr qffsrT sftR *tt«t q qqqq q^ gq i 

^n^fr ?toq I to g^r - 'f str *?ft sroxt qsrf q>T qqT 

|3TT ? ' qqtq fto SRq efto - sto toTffqf % HT^T 

qsq-q^l cftT qRFtoqf qft qto-qto qqq ft qf 1 

smrfq^ srtt % qrq If rq) sr^qf qq q^qq^T q ft q^r 1 

<3 v ^ ^ 

aft t JTRTJmftri <to *Tq 1 qqsft qqR qR qqr, qm % qiq 
qqq to qq% ft qto to" q toqR TTqgr q qq 1 ^ftHT 
^rq qfq qfr 3FT3T?zr qqr fto qqT 1 qRTqqfqf % toqR 
% to, qlftofqf qft qgnq % qrq qqqrq otI ht % 
qqqgT, qrt <r<e ftoq to 1 srto, toit to*t fto gl 
qtorR I ftorf nrs % qqq qq ?Rqr qq»sT t stor toft, 
tofT, torq qq-* qRTTqrql to srstr toft qR sr 
qqs totqr toft, q^rqr- toft, torft toft <tr fto qq 
qqqr qft qqqj q^qT 1 to to ft qfi¥ qqq toft to ^q 
-qfqqr toft ftl |q qRfq toft % qrq qVto $ qra 
to ^tctt 1 qtoff qq qqq qjqsR toqTft q 3 TRr qr 1 

o 

fto^R toSR iffqR qq OT to 3R q>qSR to^R I 

<3 'O 

q?| qtoT? q q^T-q^T qrqq % fnq qrqft ^rqtq % qq $ 

sftl ?qit % ^rrqq? qqiq qt I 

p 

qtq f q q^=q sft^ q^rqr^fqf qft %qrq qfr- 
q^f qft 3ftT ^Tqr qr i q>qr srtor qft qiT ^ q^qt qi^ff 
IT fqqr f q ^ftq qiif-q qlT qTTrqqfqf % qtq qtqr- 
^Tq ^ fq^T to i 

qql-qq! 41 qqqT^rfqf ^ q^q fq^qT 'qtqrarq 
q ^q ^ q>qr qiqr qrrqT |? J qqqTqfqf q^r^: q srt%- qq 
?ft qt q|q ftq qft qrq | i ^q-qV q^T^to qqqq 

3nqqfr qW^f q fq^isjqr fqqq toT i ft> qtqmtq qfq 


(^°) 


3>t juqq qrq fqqqs qr i Fqqqs % fqjrqR qq qqqR 
q ftqrercq qqr t qsnqqt qq q qf[ qt f ft Rrrr *qrq- 

SH % ft TRfjq TRqR cT^fT^r q ^ ^rq*T 3R?t fq^T I 
<Tf% ^q^R S^lRTq q I TO SR*T Tqqj^ % |fq TFSTTBff 

®pt ^rr^r tfr arm gqqR f^q qi^r q^R ^qqjq q qq i ^tstt 
cf|T|T % qqRR qR% % qR qq TMjqf 9 Tt ^f\ q W ftPTT 
srqq srj^: q>q?R q T| qq i fqmft stjt qqqjT %t^ T 
Tt^rr % qrq ft xf t ^ *v*^ fqqt ®ft q^qr f i fsrsnft 

STJT irqr qRR ST eftq qiq qi^ <T I *T5*T^T % qs? q q|T- 

gTt f?^*rf *ft fqqfr STCT ft^fR |fq TRTr % f«T9TTft 5TJX 

qrt qqq ^qr% q qrqtx ft i f^r^rr^t sif ■ x % str <h>r 
qfx^r, fax qfcSTXfq qfXfT, f%X SRSJqfx^T tTET qitft qfx^T 
gq I qf qrsft qfxgT ^ xft| €t q-qtX ®Ft |T«T ^ cfte 
fort eft fgq TRrr % q^f q*r qrqqq ftqr i qq% qR* W 

fqqf q ^Y qfqf 37T ft^Tq q^lT ffqT qqi I fq>X 3TTrT 

t - (O («) *RRt qfxgT ( £ ) ftrarrc srfxgT 

(^)^SreTR qfXgT t f qq qtqf % ftSR q I *q*t 

ftqrq q*q?s ftqq ^ qTq *r strt ^rmr «tt i 

* 

fax 3TR q>^ ( l o ) ftqR ( t 0 ^tWR 

( l X ) ^R( ^)^lfTR ^r( ?V;TM 
■?:rJT?TT!T ^t^T^T ^\X TTrTTZRlfff^ ^ fa^ *t I tft '^^C- 

wf* ^ f^rq ^^sff ^ *TT*r ^Tf vt «rt » 

“%%% WRTeT faxxft *fX 7R eftq qR M 

c\ 

TTeff TTq qrr ^rsr qf % eft giffe*r 

qrt HTf^rqr 5 # qqq q qfsrq ft qft qt 1 ^fr fe^w 

3fq ^eT^q s ^fa % ^q^ q#r I f qt qq % qTq ft «TTTT 

qq fqs q^T qq^qr f stt qqq wq fro qr, qft qfqq % 

^ s5» Cs >3 

f^rq 1 3rm q| ^rqqq f , fr^ qT^f #q strt ^tt^t | 
qqt ? q qq qftq ! ?rftq qtT qRtqq fq^ % ^q fqfqq 
jqfqt % q qq T 


t